CEDULA HABITABILIDAD

03/02/2019

Què és una cèdula d'habitabilitat?

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 

Qui pot sol.licitar la cèdula?

 

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

 

Per a que serveix?

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina tipologia de cèdules d'habitabilitat podem trobar?

 

De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

 

De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).

 

De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

Com se sol.licita la cèdula d'habitabilitat?

 

De primera ocupació:  amb l’imprès normalitzat i documentació complementària.

 

De segona ocupació: cal que us adreceu a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent.

 

Després, el mateix tècnic pot fer la tramitació directament a les oficines que correspongui o telemàticament.

 

Si la tramitació no la fa el tècnic, la podeu fer com a particular.

 

Cal presentar  el certificat d’habitabilitat degudament formalitzat i, en alguns casos, documentació complementària. També s’han de pagar unes taxes.

 

Quin termini de validesa té el certificat d'habitabilitat?

 

El certificat d’habitabilitat té una validesa de 12 mesos a partir de la data de la seva emissió.

 

Aquest certificat és al mateix formulari de sol·licitud.

 

És obligatori el visat del col.legi professional corresponent?

 

No, però en cas que el tràmit col·legial (número de registre o visat) no consti a la sol·licitud cal presentar el certificat del col·legi oficial corresponent que acrediti que el tècnic està col·legiat i pot exercir la professió.

 

Quin termini hi ha per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula?

 

El termini per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció en el Registre de l’Agència de l’Habitatge  de la sol·licitud amb la documentació completa.

 

Cal pagar taxes?

 

Sí, per l’any 2018 la quantia de les taxes és de:

 

  1. Habitatges nous:
    • Un habitatge: 40,95 €
    • De dos a cinc habitatges: 25,20 €
    • De sis o més habitatges: 18,90 €
  2. Habitatges usats: 18,90 €

 

En quin moment s'ha de pagar la taxa?

 

La taxa es pot pagar en el moment de la presentació de la sol·licitud, sempre que l’oficina permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

 

En cas que no es pugui pagar amb targeta, es lliura al sol·licitant una carta de pagament que cal que faci efectiva en alguna oficina de CaixaBank o bé al Servicaixa.

 

Hi ha un termini de 45 dies a partir de la data d’expedició de la carta de pagament per efectuar el pagament de la taxa. Transcorregut aquest termini, se’n requereix una de nova.

 

Fins que no s’hagi pagat la taxa no es podrà tramitar la cèdula d’habitabilitat.

 

Presentació presencial

 

A les Oficines locals d’habitatge i a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona no es pot pagar amb targeta. En aquests casos, s’emet una carta de pagament.

 

A les OACs del Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona-AragóLleida-Clot de les Monges). També a l’OAC de Girona i a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El sol·licitant rep un justificant del pagament.

 

Per correu ordinari

 

En aquest cas el sol·licitant rebrà per correu una carta de pagament amb l’import de la taxa que ha de pagar en alguna oficina de CaixaBank o bé al Servicaixa.

 

Via telemàtica

 

Les persones que presentin la sol·licitud per via telemàtica només poden fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a l’apartat Tràmits del web.

 

Com es lliura la cèdula?

 

Es pot optar, depenent de l’oficina de tramitació, per recollir-la presencialment o bé per rebre-la per correu ordinari.

 

Qui pot recollir la cèdula?

 

Qualsevol persona que presenti el comprovant de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.

 

També la poden recollir, sense el comprovant, els mateixos interessats (sol·licitant i propietari) que s’identifiquin amb el seu NIF o qualsevol altra persona que porti una autorització del sol·licitant o propietari.

 

Es pot obtenir un duplicat de la cèdula d'habitabilitat?

 

Sí, es pot fer un duplicat de la cèdula sempre que estigui vigent.

 

Buscador de inmuebles