CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA

03/02/2019

Segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

 

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

 

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 

Des de quan és obligatori tenir el certificat?

 

Des de l'1 de juny de 2013 per edificis o habitatges existents.

 

Des de l'1 de novembre del 2007 per a edificis de nova construcció.

 

Quin és el termini de resposta de L'ICAEN?

 

En el cas d'edificis de nova construcció i dels edificis existents amb qualificació A i B, el termini mitjà de resposta és de 8 setmanes.

 

Per a la resta d’edificis existents, el termini habitual de resposta és de 4 dies des del pagament de la taxa.

 

La certificació energètica per a lloguers i vendes de pisos existents certifica l'habitatge únicament o bé s'ha de certificar tot l'edifici i conseqüentment, ho estarà l'habitatge?

 

En el cas d'edificis o habitatges existents, la certificació energètica es pot fer de les dues maneres, exclusivament d'un habitatge dins d'un edifici o bé de tot l'edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.

 

S'ha de pagar alguna taxa?

 

 

Sí. El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, siguin nous o existents.

 

En el cas dels edificis de nova construcció només s’aplicarà als edificis acabats:

Nova construcció (taxa màxima: 546€):

 • Habitatge unifamiliar: 21,85€.
 • Bloc d'habitatges: T(€) = 10,65*H + 17,10, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
 • Per altres usos, 21,85€ + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil.

Edificis existents (taxa màxima 273 €):

 • Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,05€.
 • Bloc d'habitatges: T(€) = 5,40*H + 5,75, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
 • Altres usos: 10,95€ + 0,1 €/m2, on m2 és la superfície útil.

Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta bonificació serà del 50%.

 

En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima.

 

Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

 

Qui ha de pagar la taxa?
El responsable del pagament de la taxa és el propietari de l'edifici o habitatge. De totes maneres i atès que el tràmit d'inscripció al registre el duu a terme el tècnic certificador, és aquest qui  s'encarrega d'executar el pagament de la taxa, dins de les tasques que se li han encarregat.

Com es pot pagar la taxa?
El pagament es pot fer mitjançant targeta de crèdit o de dèbit o bé amb la carta de pagament que es pot obtenir en el moment de fer tràmit de pagament de la taxa o accedint a l’espai “estat de les meves gestions” del Tràmits Gencat o a “la meva carpeta” del Canal Empresa.

Per què?
Per tal de poder endegar els controls necessaris per a garantir la qualitat del procés i de les dades dels certificats d’eficiència energètica.

 

Com es pot continuar el tràmit de registre de la certificació un cop s'ha enviat la sol·licitud telemàticament?
Per comtinuar amb el tràmit podeu entrar a l'apartat "Les meves gestions" i seguir els passos indicats per efectuar el pagament de la taxa. Aquest enllaç  us mostra la imtge de la carpeta on haureu d'accedir.

 

Quin cost ha de tenir la contractació d'un tècnic per dur a terme una certificació energ``etica d'un edifici o habitatge existent?

 

El cost de la certificació serà fixat per les ofertes existents al mercat.

 

En primer lloc, cal tenir en compte que un tècnic habilitat per fer la certificació ha de fer una visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques. En segon lloc, ha d'introduir aquesta informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per obtenir l’informe de certificació, i en tercer lloc, ha de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN mitjançant Tràmits Gencat.

 

Els tècnics competents: qui pot certificar?

 

Seran tècnics competents a efectes del Real Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis aquells tècnics que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons l'establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons s'estableixi mitjançant l'ordre prevista a la disposició addicional quarta del propi RD 235/2013.


La inscripció al registre de certificadors es realitzarà a través dels Col·legis Professionals.

 

Aquest procés m'obligarà a fer obres al meu edifici?

 

No, la certificació energètica d'edificis té només caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

 

Que s'entén per reformes importants?

 

Són aquelles que compleixen alguna (o diverses) de les següents condicions:

 • Renovació de més del 25% del total de l’envolupant de l’edifici.
 • Renovació de la totalitat de les instal·lacions tèrmiques.
 • Canvi del tipus de combustible.

Si un edifici pot quedar exempt de la certificació energètica perquè el comprador preveu realitzar reformes importants, el comprador haurà de lliurar al venedor un document de declaració responsable acreditant que aquestes reformes es finalitzaran en un termini menor d'1 any a partir de la data del contracte de venda o lloguer.

 

En cas de renovació del lloguer a un mateix llogater cal fer la certificació energètica de l'habitatge?

 

Segons l’article 2 punt b) del RD 235/2013, només cal fer la certificació energètica d’un edifici o habitatge en el cas que hi hagi un nou llogater i sempre que no disposi d'un certificat en vigor. És a dir, en el cas de renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà realitzar-lo.

 

Com s'ha d'incloure l'etiqueta en les ofertes, promocions o publicitat?

 

En els cartells de venda o lloguer que es col·loquen en l'exterior dels edificis, i en els quals apareix un telèfon de contacte no és necessari que aparegui la qualificació energètica. En el cas d'anuncis classificats, on no hi ha cap tipus d'imatge, s'haurà d'incloure la frase: Qualificació d'eficiència energètica: (Lletra que correspongui) En el cas de publicitat, ofertes o promocions on figurin imatges es podrà utilitzar el format reduït de l'etiqueta que presentem en el següent enllaç.

 

Lliurament de documentació: què cal lliurar en cas d'un lloguer o compravenda? Què ha de lliurar el tècnic certificador? Què ha de contenir el document de recomanacions?

 

Què cal lliurar en cas de lloguer o compravenda? 

En cas d’un lloguer s’ha d’entregar al nou llogater una còpia de l’informe de certificació i l’etiqueta d’eficiència energètica.


Què ha de lliurar el tècnic certificador al propietari o promotor?

El tècnic certificador haurà de lliurar el certificat d'eficiència energètica i aquest ha de contenir:

 1. Qualificació d'eficiència energètica (informe de les eines reconegudes per certificar). 
 2. Recomanacions de millora, en el cas d'edificis existents. 
 3. Etiqueta d'eficiència energètica. 
 4. Acusament de rebuda del formulari de sol·licitud al registre de l'ICAEN (document en un .pdf d'aproximadament 8 pàgines).  


Què ha de contenir el document de recomanacions?

El document haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost - eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com ara l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar.

 

En el cas de locals comercials sense condicionar on es produirà un canvi d'ús, quan cal diposar del certificat d'eficiència energètica?

 

En el cas què un local es vengui o llogui amb llicència d'activitat, caldrà disposar del certificat d'eficiència energètica. En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i aquest serà obligatori quan es sol·liciti l’alta d’activitat.

 

Tenen les immobiliàries la responsabilitat d'exhibir el certificat d'eficiència energètica dels edificis i vivendes que gestionen?

 

D’acord amb l’article 5 apartat b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els agents immobiliaris, és a dir, aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents, inclosa la seva constitució estan obligats abans d’iniciar una oferta d’un immoble a subscriure amb els propietaris de l’habitatge que els hi encomana la transacció una nota d’encàrrec que els habiliti per fer-ne oferta i publicitat,per a percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.

L’apartat setè de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge prescriu que, abans de subscriure amb tercers qualsevol document relatiu a la transacció d'un immoble, els agents immobiliaris han d'haver verificat les dades facilitades pels propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals del bé. Per tant, correspon a l’agent immobiliari que realitza l’oferta d’un immoble verificar si el seu promotor o propietari, tant si es tracta d’un edifici o part d’un edifici (habitatge o apartament) de nova construcció o existent, disposa del certificat d’eficiència energètica que permet, consegüentment, la utilització de l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

Cal certificar les reformes d'un edifici?

 

Segons el Real Decret 235/2013 estan excloses del tràmit de la certificació energètica les ampliacions d’edificis o habitatges que no tinguin un ús independent o una entitat jurídica independent segons el punt 2.12 del document de preguntes freqüents de certificació energètica d’edificis del Ministerio para la Transición Ecológica.

De la mateixa manera les reformes d’edificis o habitatges només s’han de certificar si posteriorment es vol llogar o vendre. En aquest cas, s’ha de fer segons el tràmit d’edificis existents; en cap cas com a nova construcció.

 

Com s'han de certificar les ampliacions?

 

A l’hora de certificar una ampliació d’un edifici o habitatge (en el cas que tingui un ús independent o una entitat jurídica independent) s’haurà de realitzar de manera anàloga a com es certifica un edificis de nova construcció. Per justificar el compliment del document HE0 i HE1 caldria fer el següent:

 

• Valorar la demanda energètica de la part ampliada de forma independent, considerant com adiabàtiques les separacions amb l'edificació existent i comprovar que aquesta demanda és inferior a la de la taula 2.1 corresponent de la secció DB HE1 del CTE 2013.

 

Cal tenir en compte que només s’ha de considerar la superfície de l'ampliació (i no la de l'edifici o habitatge sencer).


Evidentment, l’ampliació ha de complir amb els valors de transmitància màxima que figuren en la taula 2.3 d'aquesta mateixa secció.

 

• Determinar el consum d’energia de la part ampliada (similar a com es faria en la certificació d'un part de l'edifici) considerant les seves pròpies instal·lacions si n’hi ha d’específiques, o bé les de l'edifici existent si es condiciona amb elles o les de referència si no disposa d'elles. En aquest cas adoptarem el mateix criteri de superfície que el comentat anteriorment.

 

Com puc fer publicitat de l'etiqueta quan s'està realitzant una obra de rehabilitació?

 

En el cas de rehabilitacions amb venda o lloguer sobre plànol, cal fer un certificat d’eficiència energètica d’edifici existent en fase de projecte.

 

Aquest tràmit està exempt de taxa. Un cop finalitzada l’obra, caldrà fer un certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici existent acabat.

 

Si es fa una actuació en un edifici on només queda una façana i la resta es fa nou, s'ha de considerar obra nova o rehabilitació d'edifici existent?

 

En aquest cas s’ha de considerar com a rehabilitació d’edifici existent, podent triar, si es vol,  si es fa el certificat en fase de projecte o en fase d’obra acabada.

 

Es poden certificar els edificis i locals que no disposen de tancaments que impedeixin les pèrdues d'energia a l'exterior?

 

No, segons el darrer RITE, IT 3.8.4, tots els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran de tancament de portes adequat amb la finalitat d’impedir el malbaratament energètic amb les pèrdues d’energia a l’exterior.

 

D’altra banda, el propi Reial Decret de certificació energètica dels edificis (RD 235/2013, art. 1.3.h) defineix un edifici com a una construcció amb sostre i amb parets en la qual s’empra energia per condicionar l’ambient interior, amb la qual cosa es desprèn què si no està tancat no es considera edifici a efectes de certificació energètica.

 

 Per tant si no disposen de tancament, no es podran certificar.

Buscador de inmuebles